Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Gebiedscommissies

Totaal baten

57

0

0

5

5

Opbrengsten derden

57

0

0

5

5

Totaal lasten

4.230

5.408

6.053

4.628

-1.425

Interne Lasten

2

0

0

6

6

Overige doorbelastingen

2

0

0

6

6

Programmalasten

4.228

5.408

6.053

4.622

-1.431

Overige programmalasten

13

0

0

3

3

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

633

1.082

1.186

895

-290

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.582

4.326

4.867

3.723

-1.144

Reserves

21

33

137

122

-15

Onttrekking aan reserves

0

33

137

122

-15

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

0

33

137

122

-15

Vrijval reserves

21

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

21

0

0

0

0