Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Totaal baten

996

210

0

599

599

Overige baten

150

0

0

40

40

Opbrengsten derden

641

210

0

331

331

Bijdragen rijk en mede-overheden

206

0

0

229

229

Totaal lasten

62.676

65.266

62.542

60.973

-1.570

Interne Lasten

17.259

16.015

15.681

15.792

111

Overige doorbelastingen

1.091

341

8

118

111

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

16.168

15.674

15.674

15.674

0

Programmalasten

7.120

10.244

6.949

4.818

-2.130

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.092

7.180

4.025

2.451

-1.574

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.506

2.910

2.697

2.145

-553

Overige programmalasten

522

154

226

221

-5

Sociale uitkeringen

0

0

0

1

1

Apparaatslasten

38.297

39.008

39.913

40.363

450

Inhuur

251

373

246

904

658

Personeel

36.426

37.093

38.493

38.477

-16

Overige apparaatslasten

1.620

1.542

1.174

981

-193

Reserves

1.407

0

48

48

0

Onttrekking aan reserves

1.399

0

48

48

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

1.399

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

0

0

48

48

0

Vrijval reserves

8

0

0

0

0

Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit

8

0

0

0

0

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.