Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Dienstverlening (frontoffice)

Totaal baten

13.158

13.053

14.553

15.344

792

Opbrengsten derden

12.797

12.893

12.393

13.006

613

Bijdragen rijk en mede-overheden

347

160

160

338

178

Overige baten

14

0

0

0

0

Dividenden

0

0

2.000

2.000

0

Totaal lasten

33.015

35.810

34.924

37.075

2.152

Interne Lasten

5.687

7.612

7.406

7.391

-15

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.595

10.692

10.692

10.692

0

Overige doorbelastingen

-2.908

-3.079

-3.286

-3.300

-15

Programmalasten

12.248

12.673

12.077

14.085

2.008

Overige programmalasten

5.689

6.154

5.654

5.916

262

Kapitaallasten

786

635

616

2.697

2.081

Subsidies en inkomensoverdrachten

350

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.423

5.884

5.807

5.472

-335

Apparaatslasten

15.080

15.524

15.441

15.599

158

Personeel

13.782

14.686

13.792

14.085

293

Overige apparaatslasten

779

624

568

512

-56

Inhuur

519

214

1.081

1.001

-79

Reserves

197

540

540

271

-269

Onttrekking aan reserves

132

540

540

271

-269

Masterplan Dienstverlening

132

540

540

271

-269

Vrijval reserves

65

0

0

0

0

Masterplan Dienstverlening

65

0

0

0

0