Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Burgerzaken

Totaal baten

602

818

714

663

-51

Opbrengsten derden

547

818

714

431

-283

Bijdragen rijk en mede-overheden

55

0

0

232

232

Overige baten

0

0

0

0

0

Totaal lasten

18.832

17.440

21.406

20.322

-1.085

Interne Lasten

8.715

8.424

8.437

8.889

452

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.022

8.325

8.325

8.325

0

Overige doorbelastingen

693

99

112

564

452

Programmalasten

2.893

1.683

4.898

3.297

-1.601

Overige programmalasten

465

186

460

265

-195

Kapitaallasten

753

703

703

704

1

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.637

745

3.686

2.277

-1.408

Subsidies en inkomensoverdrachten

38

49

49

50

1

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

Apparaatslasten

7.225

7.333

8.071

8.136

64

Personeel

6.865

6.879

7.594

7.583

-11

Overige apparaatslasten

269

290

322

403

80

Inhuur

90

164

155

150

-5

Reserves

-1.038

-1.605

-637

-1.466

-829

Onttrekking aan reserves

867

300

1.192

363

-829

Bestemmingsreserve Verkiezingen

867

0

892

99

-793

Masterplan Dienstverlening

0

300

300

263

-37

Toevoeging aan reserves

1.905

-1.905

1.829

1.829

0

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.905

-1.905

1.829

1.829

0