Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Veilig

Totaal baten

2.815

1.608

1.807

2.462

655

Opbrengsten derden

1.593

1.208

1.207

1.435

228

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.160

400

600

1.027

427

Overige baten

62

0

0

0

0

Totaal lasten

40.582

40.423

41.597

43.868

2.270

Interne Lasten

10.579

9.999

10.150

9.236

-914

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.322

7.692

7.692

7.692

0

Overige doorbelastingen

3.256

2.307

2.458

1.544

-914

Programmalasten

14.753

15.047

15.426

16.566

1.140

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

8.311

9.343

9.849

8.890

-959

Kapitaallasten

228

224

226

224

-2

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.835

5.480

5.351

5.960

609

Overige programmalasten

374

0

0

1.492

1.492

Sociale uitkeringen

6

0

0

0

0

Apparaatslasten

15.251

15.377

16.021

18.065

2.044

Overige apparaatslasten

381

384

182

479

298

Personeel

14.858

14.993

15.839

16.864

1.025

Inhuur

11

0

0

722

722

Reserves

2.362

55

55

55

0

Onttrekking aan reserves

2.307

55

55

55

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

307

55

55

55

0

Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig

2.000

0

0

0

0

Vrijval reserves

55

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

55

0

0

0

0