Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Handhaven wet- en regelgeving

Totaal baten

18.376

17.834

5.242

5.736

495

Opbrengsten derden

14.484

14.260

1.662

1.953

291

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.870

3.575

3.580

3.783

203

Overige baten

23

0

0

0

0

Totaal lasten

50.268

57.351

59.335

59.450

115

Interne Lasten

-6.064

-4.222

3.802

3.579

-224

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

11.422

12.763

12.763

12.763

0

Overige doorbelastingen

-17.486

-16.985

-8.960

-9.184

-224

Programmalasten

4.479

8.908

4.059

3.662

-398

Overige programmalasten

925

3.429

311

402

91

Kapitaallasten

183

997

321

220

-101

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.372

4.110

3.428

3.040

-388

Salarislasten WSW en WIW

0

372

0

0

0

Apparaatslasten

51.852

52.665

51.473

52.209

736

Overige apparaatslasten

2.034

2.752

2.426

2.640

214

Personeel

44.023

47.027

43.300

43.232

-68

Inhuur

5.795

2.886

5.748

6.338

590