Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Stedelijke bereikbaarheid

Totaal baten

4.994

1.777

5.143

3.413

-1.730

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.026

1.089

3.789

2.565

-1.224

Opbrengsten derden

1.990

687

1.354

702

-652

Overige baten

-22

0

0

147

147

Totaal lasten

20.743

17.377

24.169

23.006

-1.162

Interne Lasten

44

232

1.231

1.378

148

Overige doorbelastingen

-2.867

-3.121

-2.122

-1.974

148

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

2.911

3.352

3.352

3.352

0

Programmalasten

13.838

8.434

15.553

13.977

-1.576

Subsidies en inkomensoverdrachten

110

227

148

148

0

Overige programmalasten

5.704

473

7.637

5.994

-1.643

Kapitaallasten

7.750

7.670

7.768

7.586

-182

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

274

64

0

249

249

Apparaatslasten

6.861

8.711

7.385

7.651

266

Overige apparaatslasten

225

1.981

231

254

23

Personeel

6.509

6.710

6.899

6.998

99

Inhuur

127

20

255

399

145

Reserves

925

-370

1.974

1.922

-52

Onttrekking aan reserves

1.672

377

1.974

1.922

-52

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

720

377

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

866

0

1.700

1.675

-25

Intensivering Buitenruimte (449)

87

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

226

247

21

Bestemmingsreserve Duurzaam

0

0

48

0

-48

Vrijval reserves

177

0

0

0

0

C2000-systeem

177

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

924

-747

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

924

-747

0

0

0