Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Parkeren

Totaal baten

67.992

65.932

89.343

89.670

327

Opbrengsten derden

68.029

65.932

89.343

89.573

230

Overige baten

7

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

-43

0

0

97

97

Totaal lasten

56.222

60.060

72.654

72.753

99

Interne Lasten

39.120

37.922

43.065

44.062

997

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.765

2.800

2.800

2.800

0

Overige doorbelastingen

17.854

16.975

19.787

20.431

644

Beleidspecifiek vastgoed

19.501

18.147

20.478

20.831

353

Programmalasten

10.896

15.112

16.748

15.553

-1.195

Kapitaallasten

4.776

5.094

4.865

4.891

26

Overige programmalasten

3.275

4.231

7.172

6.443

-729

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.845

5.684

4.608

4.219

-389

Salarislasten WSW en WIW

0

103

103

0

-103

Apparaatslasten

6.205

7.025

12.841

13.138

296

Overige apparaatslasten

422

680

744

685

-59

Personeel

5.614

6.174

9.042

9.166

124

Inhuur

169

171

3.056

3.287

231

Reserves

3.381

3.382

25.110

25.110

0

Onttrekking aan reserves

15.861

15.942

30

30

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

30

30

30

30

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

15.831

15.912

0

0

0

Vrijval reserves

80

0

25.080

25.080

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

80

0

80

80

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

0

0

25.000

25.000

0

Toevoeging aan reserves

12.560

-12.560

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

12.560

-12.560

0

0

0