Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Duurzame mobiliteit

Totaal baten

35.758

35.630

51.665

57.041

5.376

Bijdragen rijk en mede-overheden

4.953

34.771

9.745

7.814

-1.932

Opbrengsten derden

34.750

859

41.920

49.864

7.944

Overige baten

-3.945

0

0

-1.501

-1.501

Financieringsbaten

0

0

0

864

864

Totaal lasten

46.671

49.299

66.445

70.255

3.810

Interne Lasten

10.417

4.545

8.597

10.307

1.709

Overige doorbelastingen

10.417

4.545

8.597

10.307

1.709

Programmalasten

36.254

44.754

57.848

59.949

2.101

Kapitaallasten

2.805

3.386

3.015

2.825

-190

Subsidies en inkomensoverdrachten

321

-51

0

-64

-64

Overige programmalasten

20.712

34.962

28.201

26.142

-2.059

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

12.417

6.458

26.633

31.046

4.414

Reserves

553

997

773

747

-26

Onttrekking aan reserves

553

997

1.473

1.447

-26

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

100

100

125

125

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

267

271

348

912

564

Bestemmingsreserve ISV-3

12

626

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

174

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

0

48

0

-48

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

0

1.000

410

-590

Bestemmingsreserve Duurzaam

0

0

-48

0

48

Toevoeging aan reserves

0

0

700

700

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

700

700

0