Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Economie

Totaal baten

1.081

-1

3.175

5.008

1.833

Opbrengsten derden

-455

-1

1.754

2.300

545

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.464

0

1.421

2.169

748

Financieringsbaten

72

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

540

540

Totaal lasten

26.231

23.582

23.913

26.106

2.193

Interne Lasten

2.976

2.820

2.816

3.406

590

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.744

1.838

1.838

1.838

0

Overige doorbelastingen

1.231

982

977

1.568

590

Programmalasten

19.345

16.515

16.755

18.572

1.817

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

414

7.570

6.522

55

-6.467

Subsidies en inkomensoverdrachten

9.513

8.674

9.455

10.418

963

Kapitaallasten

249

345

206

199

-6

Overige programmalasten

9.170

-73

572

7.900

7.327

Apparaatslasten

3.910

4.247

4.342

4.128

-214

Overige apparaatslasten

144

182

145

144

-1

Inhuur

39

213

250

16

-234

Personeel

3.726

3.851

3.948

3.968

21

Reserves

2.551

2.100

1.118

315

-803

Onttrekking aan reserves

5.593

2.100

2.117

1.314

-803

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

600

258

258

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

1.998

1.500

858

401

-457

Bestemmingsreserve Infrastructuur

1.500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

137

0

35

35

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

158

0

167

0

-167

Bestemmingsreserve Kansenzones

1.800

0

0

0

0

Bestemmingsreserve WerkLocaties

0

0

646

468

-179

Bestemmingsreserve Citylab

0

0

153

153

0

Vrijval reserves

42

0

1.254

1.254

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

42

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

1.254

1.254

0

Toevoeging aan reserves

3.084

0

2.253

2.253

0

Bestemmingsreserve WerkLocaties

1.500

0

0

0

0

Kredietrisicoreserve

1.584

0

1.254

1.254

0

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

0

0

999

999

0