Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Markten

Totaal baten

3.019

2.206

2.206

2.237

31

Opbrengsten derden

3.018

2.206

2.206

2.237

31

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

0

0

0

0

Totaal lasten

3.100

3.447

3.090

2.985

-104

Interne Lasten

1.459

1.401

1.407

1.461

54

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

343

344

344

344

0

Overige doorbelastingen

1.117

1.057

1.063

1.117

54

Programmalasten

452

698

693

552

-141

Overige programmalasten

284

521

516

394

-122

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

168

177

177

158

-19

Apparaatslasten

1.188

1.347

989

972

-17

Overige apparaatslasten

38

56

44

68

24

Inhuur

6

4

7

7

0

Personeel

1.144

1.288

939

897

-42