Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Onderwijshuisvesting

Totaal baten

3.509

219

990

-106

-1.096

Opbrengsten derden

1.343

219

990

-106

-1.096

Overige baten

2.164

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

0

0

0

0

Totaal lasten

69.480

70.052

71.146

64.219

-6.927

Interne Lasten

56.282

64.853

57.195

56.381

-814

Overige doorbelastingen

3.545

3.596

3.654

3.860

205

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

651

659

659

659

0

Beleidspecifiek vastgoed

52.086

60.598

52.881

51.862

-1.019

Programmalasten

11.824

3.883

12.306

6.290

-6.016

Overige programmalasten

-547

1.322

45

57

12

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

10.054

2.110

2.315

140

-2.175

Sociale uitkeringen

274

450

318

334

16

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.023

0

9.628

5.759

-3.869

Kapitaallasten

11

0

0

0

0

Financieringslasten

10

0

0

0

0

Apparaatslasten

1.374

1.315

1.645

1.548

-97

Inhuur

15

1

0

20

20

Overige apparaatslasten

36

53

60

66

6

Personeel

1.322

1.262

1.585

1.462

-123