Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Onderwijsbeleid

Totaal baten

62.566

57.436

60.295

57.861

-2.434

Bijdragen rijk en mede-overheden

62.588

57.416

60.275

57.792

-2.483

Opbrengsten derden

-22

20

20

69

49

Totaal lasten

123.828

118.479

122.540

122.762

222

Interne Lasten

16.432

15.722

17.506

17.876

370

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.161

6.779

6.779

6.779

0

Overige doorbelastingen

9.271

8.944

10.727

11.097

369

Programmalasten

92.922

89.871

92.383

91.551

-832

Subsidies en inkomensoverdrachten

76.526

74.389

77.137

76.159

-978

Overige programmalasten

1.833

3.255

1.189

496

-693

Sociale uitkeringen

7.752

6.535

7.147

7.749

602

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

6.685

5.571

6.788

7.026

237

Kapitaallasten

126

122

122

122

0

Apparaatslasten

14.474

12.885

12.651

13.335

685

Overige apparaatslasten

505

518

513

578

64

Personeel

13.704

12.323

11.913

12.424

511

Inhuur

265

44

224

334

109

Reserves

270

725

-775

-1.215

-440

Onttrekking aan reserves

717

725

711

271

-440

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

0

475

461

271

-190

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

150

250

250

0

-250

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

567

0

0

0

0

Vrijval reserves

753

0

14

14

0

Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

303

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

38

0

14

14

0

Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang

339

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

72

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.200

0

1.500

1.500

0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

200

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

1.000

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

0

0

1.500

1.500

0