Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Cultuur

Totaal baten

1.332

677

768

1.850

1.082

Bijdragen rijk en mede-overheden

5

0

0

35

35

Opbrengsten derden

810

677

768

725

-43

Overige baten

516

0

0

1.090

1.090

Totaal lasten

121.230

123.931

124.904

123.152

-1.751

Interne Lasten

1.781

1.575

523

739

216

Overige doorbelastingen

913

1

-1.052

-873

178

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

868

1.021

1.021

1.021

0

Beleidspecifiek vastgoed

0

553

553

590

38

Programmalasten

117.254

119.886

121.391

119.696

-1.695

Subsidies en inkomensoverdrachten

116.779

120.920

121.350

119.069

-2.281

Overige programmalasten

91

-1.145

-60

-143

-83

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

384

111

100

769

669

Apparaatslasten

2.196

2.469

2.990

2.718

-272

Personeel

2.114

2.230

2.710

2.467

-244

Overige apparaatslasten

47

81

91

81

-10

Inhuur

35

157

188

170

-19

Reserves

1.814

0

-1.103

-703

400

Onttrekking aan reserves

1.848

0

741

741

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

1.048

0

500

500

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

46

46

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

800

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

0

195

195

0

Vrijval reserves

516

0

0

400

400

Combinatiefuncties

31

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden

187

0

0

0

0

Cultuurparticipatie

298

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Uitvoering Cultuurplan 2013-2016

0

0

0

400

400

Toevoeging aan reserves

550

0

1.844

1.844

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

550

0

1.094

1.094

0

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

0

0

750

750

0