Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Sport en Recreatie

Totaal baten

11.649

10.990

12.703

12.317

-386

Opbrengsten derden

10.323

10.910

12.703

11.851

-852

Bijdragen rijk en mede-overheden

80

0

0

90

90

Overige baten

1.246

80

0

375

375

Totaal lasten

91.433

96.284

97.171

90.018

-7.153

Interne Lasten

19.893

20.225

19.917

19.268

-649

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.267

9.154

9.154

9.154

0

Beleidspecifiek vastgoed

21.415

21.322

21.653

21.499

-154

Overige doorbelastingen

-9.789

-10.252

-10.890

-11.385

-495

Programmalasten

40.722

42.716

47.336

41.048

-6.289

Overige programmalasten

15.114

9.136

17.439

12.341

-5.097

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.097

11.900

9.365

9.022

-342

Kapitaallasten

1.989

1.816

1.816

1.822

6

Subsidies en inkomensoverdrachten

16.553

19.863

18.673

17.809

-863

Sociale uitkeringen

13

0

0

9

9

Financieringslasten

-44

0

44

44

0

Apparaatslasten

30.819

33.344

29.918

29.703

-215

Personeel

28.360

31.165

27.911

27.228

-683

Inhuur

1.264

636

606

1.316

711

Overige apparaatslasten

1.194

1.543

1.401

1.158

-243

Reserves

589

3.301

4.644

3.462

-1.182

Onttrekking aan reserves

401

3.101

4.125

2.943

-1.182

Bestemmingsreserve Sport gebieden

52

2.930

2.155

988

-1.166

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

253

172

1.970

1.955

-15

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

96

0

0

0

0

Vrijval reserves

284

200

1.294

1.294

0

Combinatiefuncties

0

200

219

219

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

284

0

1.075

1.075

0

Toevoeging aan reserves

96

0

775

775

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

96

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

775

775

0