Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Openbare gezondheidszorg

Totaal baten

12.065

12.419

11.871

11.890

19

Opbrengsten derden

3.676

3.967

3.168

3.318

150

Bijdragen rijk en mede-overheden

8.361

8.452

8.704

8.573

-131

Overige baten

27

0

0

0

0

Totaal lasten

25.506

27.128

26.988

26.016

-972

Interne Lasten

6.637

7.197

7.104

7.102

-1

Overige doorbelastingen

-291

-164

-257

-258

-1

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.927

7.361

7.361

7.361

0

Programmalasten

5.637

6.481

6.151

5.164

-987

Kapitaallasten

24

24

24

24

0

Overige programmalasten

117

514

361

68

-294

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.496

4.037

4.219

3.817

-403

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.999

1.905

1.547

1.256

-291

Apparaatslasten

13.232

13.451

13.733

13.750

17

Personeel

11.697

12.454

12.128

12.049

-80

Overige apparaatslasten

639

859

733

573

-160

Inhuur

896

138

872

1.128

256

Reserves

85

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

85

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

85

0

0

0

0