Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Zorg jeugd

Totaal baten

2.826

300

1.904

2.360

456

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.515

225

1.712

2.127

415

Opbrengsten derden

311

75

192

233

42

Totaal lasten

224.819

231.452

234.465

230.960

-3.505

Interne Lasten

5.512

7.948

8.010

7.994

-16

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

4.606

5.883

5.883

5.883

0

Overige doorbelastingen

906

2.065

2.127

2.111

-16

Programmalasten

207.281

211.183

215.094

210.734

-4.360

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

9.498

16.488

17.618

16.524

-1.093

Subsidies en inkomensoverdrachten

182.805

173.171

177.351

174.823

-2.529

Overige programmalasten

586

21.062

10

-164

-174

Kapitaallasten

479

463

463

463

1

Sociale uitkeringen

13.912

0

19.652

19.087

-565

Apparaatslasten

12.026

12.321

11.361

12.233

871

Personeel

10.535

11.088

10.115

10.564

449

Inhuur

1.090

743

871

1.289

418

Overige apparaatslasten

402

490

375

380

4

Reserves

4.239

400

1.300

1.300

0

Onttrekking aan reserves

4.226

400

1.300

1.300

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

633

400

400

400

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg

1.400

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

2.161

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

33

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

900

900

0

Vrijval reserves

13

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

13

0

0

0

0