Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Zorg volwassenen

Totaal baten

19.129

23.931

21.084

21.055

-29

Bijdragen rijk en mede-overheden

15.695

21.501

17.462

17.007

-456

Opbrengsten derden

3.329

2.429

3.621

3.612

-10

Overige baten

104

0

0

428

428

Financieringsbaten

0

0

0

8

8

Totaal lasten

336.177

336.751

328.057

340.953

12.896

Interne Lasten

21.333

11.531

11.587

12.016

429

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

21.353

11.305

11.305

11.305

0

Overige doorbelastingen

-20

226

282

711

429

Programmalasten

284.538

302.529

292.104

301.092

8.987

Subsidies en inkomensoverdrachten

58.647

48.694

47.441

45.517

-1.923

Sociale uitkeringen

209.073

240.748

204.834

217.144

12.310

Overige programmalasten

4.923

3.374

11.681

5.578

-6.103

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

11.896

9.713

27.689

32.336

4.648

Kapitaallasten

0

0

460

460

1

Financieringslasten

0

0

0

56

56

Apparaatslasten

30.306

22.691

24.367

27.846

3.479

Personeel

23.246

20.311

20.583

23.639

3.056

Overige apparaatslasten

866

1.591

1.208

783

-424

Inhuur

6.194

788

2.576

3.423

848

Reserves

8.451

2.534

2.091

2.042

-49

Onttrekking aan reserves

7.297

2.534

818

769

-49

Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

460

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

5.769

2.376

660

660

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

23

158

158

109

-49

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

1.045

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.154

0

4.673

4.673

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

750

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

390

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

14

0

273

273

0

Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand

0

0

1.000

1.000

0

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

0

0

3.400

3.400

0

Toevoeging aan reserves

0

0

3.400

3.400

0

Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage

0

0

3.400

3.400

0