Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Werk

Totaal baten

29.054

20.577

20.108

24.167

4.059

Opbrengsten derden

12.297

16.171

11.715

12.011

296

Bijdragen rijk en mede-overheden

12.506

4.406

8.393

12.268

3.874

Dividenden

4.500

0

0

0

0

Overige baten

-250

0

0

-111

-111

Totaal lasten

164.394

163.909

160.482

155.936

-4.545

Interne Lasten

20.516

21.785

21.917

21.576

-341

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

26.618

27.997

27.997

27.997

0

Overige doorbelastingen

-6.102

-6.213

-6.081

-6.422

-341

Programmalasten

100.507

93.691

92.013

87.521

-4.491

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

17.844

24.705

15.217

12.823

-2.394

Subsidies en inkomensoverdrachten

6.792

2.567

3.255

5.465

2.210

Overige programmalasten

10.080

4.447

10.230

7.050

-3.180

Salarislasten WSW en WIW

65.219

61.215

62.726

61.741

-985

Kapitaallasten

104

174

103

98

-6

Sociale uitkeringen

468

582

482

345

-137

Apparaatslasten

43.372

48.433

46.552

46.839

287

Personeel

35.519

42.366

36.963

36.783

-181

Inhuur

6.181

1.397

7.527

8.126

599

Overige apparaatslasten

1.671

4.670

2.062

1.930

-132

Reserves

19.486

0

2.604

1.411

-1.192

Onttrekking aan reserves

19.386

0

2.604

1.411

-1.192

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

129

0

56

56

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

922

0

858

858

0

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatebudget

18.335

0

830

18

-812

Bestemmingsreserve Citylab

0

0

485

105

-381

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

375

375

0

Vrijval reserves

100

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

100

0

0

0

0