Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Inkomen

Totaal baten

547.167

557.814

537.541

538.806

1.265

Opbrengsten derden

77

0

0

270

270

Bijdragen rijk en mede-overheden

546.187

557.814

537.541

538.536

995

Overige baten

903

0

0

0

0

Totaal lasten

632.672

649.383

643.768

648.218

4.450

Interne Lasten

27.876

28.644

28.995

28.373

-622

Overige doorbelastingen

916

974

1.325

703

-622

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

26.960

27.670

27.670

27.670

0

Programmalasten

556.542

570.399

568.677

574.471

5.795

Sociale uitkeringen

543.395

556.326

554.779

553.768

-1.011

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

11.978

13.334

11.873

10.999

-874

Kapitaallasten

108

51

200

51

-149

Subsidies en inkomensoverdrachten

135

465

1.764

1.836

72

Overige programmalasten

926

223

60

7.817

7.757

Apparaatslasten

48.255

50.341

46.096

45.374

-723

Personeel

35.875

43.828

35.942

35.530

-412

Inhuur

11.039

2.247

8.694

8.502

-192

Overige apparaatslasten

1.342

4.266

1.460

1.342

-118

Reserves

0

-6.587

9.576

8.295

-1.281

Onttrekking aan reserves

0

6.821

19.324

18.042

-1.281

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

6.821

19.324

18.042

-1.281

Toevoeging aan reserves

0

-13.408

9.748

9.748

0

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

-13.408

9.748

9.748

0