Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Totaal baten

1.869

1.575

2.477

2.828

350

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.788

56

2.475

2.644

170

Opbrengsten derden

81

1.518

3

183

180

Totaal lasten

97.178

97.323

105.437

99.826

-5.611

Interne Lasten

10.913

8.367

9.641

9.537

-104

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

9.693

8.920

8.920

8.920

0

Overige doorbelastingen

1.220

-961

313

617

305

Beleidspecifiek vastgoed

0

408

408

0

-408

Programmalasten

56.604

56.816

62.494

57.062

-5.432

Subsidies en inkomensoverdrachten

31.116

16.586

11.812

8.525

-3.287

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

24.072

38.675

39.777

36.328

-3.449

Overige programmalasten

1.416

1.555

4.311

5.614

1.303

Sociale uitkeringen

0

0

6.594

6.594

0

Apparaatslasten

29.661

32.139

33.302

33.227

-75

Personeel

24.924

29.217

28.668

28.368

-301

Inhuur

3.960

1.282

3.449

3.819

370

Overige apparaatslasten

777

1.641

1.185

1.040

-145

Reserves

6.392

3.354

11.284

10.753

-532

Onttrekking aan reserves

6.337

3.354

11.284

10.753

-532

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

6.262

2.954

10.689

10.601

-89

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

50

300

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

25

100

515

152

-363

Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

80

0

-80

Vrijval reserves

55

0

0

0

0

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

55

0

0

0

0