Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijke Participatie en Activering

Totaal baten

9.569

7.953

14.108

12.454

-1.654

Bijdragen rijk en mede-overheden

6.173

5.890

10.208

8.268

-1.940

Opbrengsten derden

3.395

2.063

3.901

4.186

285

Overige baten

0

0

0

0

0

Totaal lasten

31.831

24.235

35.615

32.491

-3.124

Interne Lasten

832

791

851

476

-376

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

3.074

2.998

2.998

2.998

0

Overige doorbelastingen

-2.242

-2.207

-2.147

-2.523

-376

Programmalasten

20.789

17.225

24.865

21.681

-3.185

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

10.266

8.186

13.834

12.268

-1.566

Subsidies en inkomensoverdrachten

10.428

8.537

10.708

9.125

-1.583

Overige programmalasten

105

503

263

254

-9

Sociale uitkeringen

-10

0

60

-32

-92

Financieringslasten

0

0

0

65

65

Apparaatslasten

10.210

6.219

9.899

10.335

437

Personeel

8.205

5.471

6.519

6.968

449

Inhuur

1.632

428

3.010

2.969

-41

Overige apparaatslasten

373

320

370

398

28

Reserves

1.166

22

1.617

1.280

-337

Onttrekking aan reserves

920

22

1.490

1.153

-337

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

35

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

885

22

859

558

-301

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

0

80

45

-35

Bestemmingsreserve Taskforce Tegenprestatie

0

0

550

550

0

Vrijval reserves

246

0

127

127

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

246

0

127

127

0