Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Armoedebestrijding

Totaal baten

836

1.349

1.475

1.030

-445

Financieringsbaten

310

550

843

612

-231

Opbrengsten derden

391

692

503

249

-254

Bijdragen rijk en mede-overheden

134

107

128

168

40

Overige baten

1

0

1

0

0

Totaal lasten

58.021

59.326

65.145

62.205

-2.940

Interne Lasten

6.926

7.797

7.905

8.307

402

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.583

7.287

7.287

7.287

0

Overige doorbelastingen

343

510

618

1.020

402

Programmalasten

39.715

39.459

45.316

42.251

-3.065

Overige programmalasten

581

695

1.174

2.175

1.001

Sociale uitkeringen

31.556

30.598

37.243

33.109

-4.133

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.334

2.764

2.248

1.989

-259

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.049

5.402

4.652

4.979

327

Kapitaallasten

195

0

0

0

0

Apparaatslasten

11.381

12.070

11.925

11.647

-278

Personeel

9.821

10.877

10.457

10.398

-59

Overige apparaatslasten

518

485

485

466

-19

Inhuur

1.041

707

983

783

-200