Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Afvalinzameling

Totaal baten

146.799

148.191

149.376

147.309

-2.066

Opbrengsten derden

149.859

150.191

151.372

149.764

-1.607

Overige baten

-3.183

-2.000

-2.000

-1.950

50

Bijdragen rijk en mede-overheden

122

0

4

-505

-509

Totaal lasten

112.213

121.464

120.621

116.837

-3.784

Interne Lasten

-2.665

662

-141

-1.612

-1.471

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

12.511

14.588

14.588

14.588

0

Overige doorbelastingen

-15.176

-13.926

-14.729

-16.199

-1.471

Programmalasten

83.816

89.924

90.084

87.300

-2.785

Overige programmalasten

10.571

11.521

11.660

10.610

-1.049

Kapitaallasten

32.507

32.536

32.437

32.984

547

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

40.714

45.902

45.988

43.690

-2.297

Financieringslasten

20

0

0

6

6

Salarislasten WSW en WIW

0

-35

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

3

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

0

0

0

9

9

Apparaatslasten

31.063

30.878

30.677

31.149

472

Inhuur

3.549

2.862

3.648

4.036

388

Overige apparaatslasten

1.225

1.537

1.344

1.121

-223

Personeel

26.288

26.479

25.685

25.992

307

Reserves

0

0

340

340

0

Onttrekking aan reserves

0

0

340

340

0

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)

0

0

340

340

0