Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Reiniging

Totaal baten

5.684

2.845

4.929

5.195

266

Opbrengsten derden

4.894

2.845

3.943

4.371

428

Overige baten

-2

0

245

-43

-288

Bijdragen rijk en mede-overheden

793

0

741

867

126

Totaal lasten

70.750

70.559

67.719

68.167

449

Interne Lasten

21.179

20.387

16.243

16.435

192

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

15.199

14.980

14.980

14.980

0

Overige doorbelastingen

5.981

5.407

1.263

1.455

192

Programmalasten

11.866

10.924

13.481

13.319

-161

Overige programmalasten

3.897

0

4.841

4.904

63

Kapitaallasten

579

767

830

802

-29

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.086

10.211

6.835

6.887

52

Salarislasten WSW en WIW

0

-54

530

0

-530

Subsidies en inkomensoverdrachten

305

0

311

421

110

Sociale uitkeringen

0

0

134

306

172

Apparaatslasten

37.705

39.248

37.995

38.413

417

Overige apparaatslasten

1.483

2.196

1.534

1.568

34

Personeel

35.641

36.172

34.218

34.621

403

Inhuur

580

880

2.243

2.224

-19