Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Riolen en gemalen

Totaal baten

77.175

63.803

65.812

67.320

1.508

Opbrengsten derden

620

740

746

1.080

334

Belastingen

61.732

63.063

65.066

66.133

1.067

Overige baten

14.823

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

0

107

107

Totaal lasten

65.035

55.728

60.516

62.023

1.508

Interne Lasten

10.680

9.976

18.034

15.041

-2.993

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.649

1.672

1.672

1.672

0

Overige doorbelastingen

9.031

8.304

16.362

13.369

-2.993

Programmalasten

51.101

42.355

42.394

46.907

4.513

Overige programmalasten

45.210

36.050

35.948

40.264

4.316

Kapitaallasten

5.625

6.276

6.446

6.245

-201

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

266

30

0

398

398

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

Apparaatslasten

3.254

3.397

88

75

-12

Personeel

3.076

3.222

59

56

-3

Overige apparaatslasten

157

150

22

15

-7

Inhuur

22

26

7

5

-2