Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Wegen en Openbare Verlichting

Totaal baten

13.944

7.676

16.926

13.602

-3.324

Opbrengsten derden

8.086

3.430

12.222

6.372

-5.850

Bijdragen rijk en mede-overheden

6.882

4.247

4.705

6.771

2.067

Overige baten

-1.133

0

0

373

373

Financieringsbaten

108

0

0

85

85

Totaal lasten

129.297

117.156

127.292

116.220

-11.072

Interne Lasten

30.002

26.816

26.061

21.593

-4.468

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

16.754

17.962

17.962

17.962

0

Overige doorbelastingen

13.248

8.854

8.099

3.631

-4.468

Programmalasten

74.613

64.628

75.254

68.913

-6.341

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.539

399

208

5.048

4.839

Subsidies en inkomensoverdrachten

650

0

0

373

373

Overige programmalasten

55.994

51.381

61.029

49.452

-11.578

Kapitaallasten

13.427

12.848

14.016

14.041

24

Financieringslasten

3

0

0

0

0

Apparaatslasten

24.682

25.713

25.977

25.714

-263

Personeel

23.150

23.967

24.462

24.370

-92

Inhuur

384

209

194

200

6

Overige apparaatslasten

1.148

1.536

1.321

1.144

-177

Reserves

18.800

4.332

5.663

5.273

-390

Onttrekking aan reserves

17.000

4.332

5.663

5.273

-390

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

10.445

0

718

718

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

3.682

3.705

4.139

4.139

0

Bestemmingsreserve ISV-3

1.640

627

806

416

-390

Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

1.232

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.800

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

1.800

0

0

0

0