Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Water en Groen

Totaal baten

16.455

11.028

12.508

15.922

3.413

Opbrengsten derden

10.845

9.906

12.621

10.524

-2.098

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.858

1.122

-113

3.333

3.446

Overige baten

2.751

0

0

2.065

2.065

Totaal lasten

68.832

65.276

63.534

67.316

3.781

Interne Lasten

2.265

3.265

-5.796

-3.405

2.391

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

9.638

10.009

10.009

10.009

0

Overige doorbelastingen

-7.373

-6.744

-15.805

-13.414

2.391

Programmalasten

41.860

35.763

38.970

40.693

1.723

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-840

1.014

0

1.577

1.577

Kapitaallasten

2.527

3.487

1.982

2.006

23

Overige programmalasten

40.173

31.170

35.645

32.875

-2.770

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

91

1.342

4.251

2.909

Financieringslasten

0

0

0

-15

-15

Apparaatslasten

24.707

26.248

30.361

30.028

-334

Overige apparaatslasten

1.340

2.068

1.524

1.534

10

Personeel

23.310

23.652

28.669

28.343

-326

Inhuur

57

528

168

150

-18

Reserves

3.946

2.500

3.614

3.314

-300

Onttrekking aan reserves

3.946

2.500

3.614

3.314

-300

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

2.671

2.500

3.546

3.246

-300

Bestemmingsreserve ISV-3

439

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

837

0

68

68

0