Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Vergunningen en toezicht

Totaal baten

18.158

11.696

12.705

24.193

11.487

Bijdragen rijk en mede-overheden

64

245

-1

68

69

Opbrengsten derden

18.241

11.451

12.661

23.899

11.239

Overige baten

-361

0

45

-5

-50

Financieringsbaten

214

0

0

230

230

Totaal lasten

33.340

48.191

31.442

30.767

-675

Interne Lasten

7.944

7.727

7.779

8.650

870

Overige doorbelastingen

555

153

205

1.076

870

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.389

7.574

7.574

7.574

0

Programmalasten

10.320

24.364

7.999

6.370

-1.628

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

289

2.923

-135

310

445

Overige programmalasten

3.511

19.659

6.776

1.663

-5.113

Kapitaallasten

1.039

647

660

660

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.599

1.136

697

3.737

3.040

Sociale uitkeringen

-118

0

0

0

0

Apparaatslasten

15.076

16.100

15.664

15.747

82

Overige apparaatslasten

683

2.381

748

647

-101

Personeel

13.744

13.669

13.369

13.477

108

Inhuur

649

50

1.547

1.623

75

Reserves

11.252

26.486

10.251

10.090

-161

Onttrekking aan reserves

8.252

26.486

7.451

7.290

-161

Bestemmingsreserve ISV-3

5.670

9.192

3.427

3.739

312

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

2.582

14.494

4.025

3.552

-473

Vrijval reserves

3.000

0

2.800

2.800

0

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

3.000

0

2.800

2.800

0