Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Duurzaam

Totaal baten

-66

142

205

970

765

Bijdragen rijk en mede-overheden

-211

142

205

806

601

Opbrengsten derden

317

0

0

207

207

Financieringsbaten

1

0

0

0

0

Overige baten

-172

0

0

-43

-43

Totaal lasten

8.399

6.007

6.375

7.192

817

Interne Lasten

2.796

2.737

2.743

3.597

854

Overige doorbelastingen

2.796

2.737

2.743

3.597

854

Programmalasten

5.603

3.270

3.632

3.595

-37

Overige programmalasten

4.181

2.095

2.866

1.639

-1.227

Kapitaallasten

581

731

619

615

-5

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-615

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.457

444

147

1.341

1.194

Financieringslasten

0

0

0

0

0

Reserves

2.357

1.580

1.890

1.831

-59

Onttrekking aan reserves

2.016

1.580

1.890

1.831

-59

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

0

80

80

21

-59

Bestemmingsreserve Duurzaam

2.030

1.500

1.810

1.810

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

-14

0

0

0

0

Vrijval reserves

341

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

14

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaam

327

0

0

0

0