Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Ruimte en wonen

Totaal baten

3.917

3.614

2.419

717

-1.702

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.205

3.465

2.260

315

-1.945

Opbrengsten derden

346

149

159

493

334

Overige baten

365

0

0

-91

-91

Totaal lasten

21.269

27.552

25.520

19.677

-5.843

Interne Lasten

-2.002

-3.573

-3.413

-2.257

1.156

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

4.247

4.510

4.510

4.510

0

Overige doorbelastingen

-6.249

-8.083

-7.923

-6.767

1.156

Programmalasten

12.822

19.116

16.337

10.289

-6.048

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.485

6.830

4.331

394

-3.938

Subsidies en inkomensoverdrachten

7.259

5.236

5.236

5.602

366

Overige programmalasten

4.078

7.049

6.769

4.293

-2.476

Apparaatslasten

10.448

12.009

12.596

11.645

-951

Personeel

9.749

9.569

9.927

9.963

37

Overige apparaatslasten

361

2.411

402

407

5

Inhuur

338

30

2.267

1.274

-992

Reserves

112

4.597

3.198

1.445

-1.753

Onttrekking aan reserves

112

4.597

3.198

1.445

-1.753

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

1.697

1.697

1.158

-539

Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

112

2.900

1.501

288

-1.214