Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Milieu

Totaal baten

9.503

5.173

5.173

4.450

-724

Bijdragen rijk en mede-overheden

9.458

5.173

5.173

4.444

-729

Overige baten

-131

0

0

0

0

Opbrengsten derden

177

0

0

6

6

Totaal lasten

32.756

32.399

34.025

33.637

-388

Interne Lasten

3.351

2.932

4.846

4.737

-109

Overige doorbelastingen

3.351

2.932

4.846

4.737

-109

Programmalasten

29.405

29.467

29.179

28.900

-279

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

236

10

10

1.993

1.983

Overige programmalasten

20.480

29.457

26.105

20.932

-5.172

Subsidies en inkomensoverdrachten

8.689

0

3.064

5.974

2.910

Reserves

4.444

6.970

1.325

212

-1.113

Onttrekking aan reserves

4.444

6.970

9.162

8.049

-1.113

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

1.754

6.970

3.790

3.744

-46

Bestemmingsreserve ISV-3

2.676

0

2.844

1.574

-1.270

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

14

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

0

2.528

2.731

203

Toevoeging aan reserves

0

0

7.837

7.837

0

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

0

7.837

7.837

0