Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Grondzaken

Totaal baten

17.086

85.610

55.240

63.948

8.708

Overige baten

33.955

2.255

-5.407

7.947

13.354

Opbrengsten derden

9.976

76.322

54.544

48.079

-6.464

Bijdragen rijk en mede-overheden

-26.938

7.033

6.103

7.920

1.817

Financieringsbaten

92

0

2

2

0

Totaal lasten

3.462

123.320

92.711

73.081

-19.629

Interne Lasten

8.208

13.478

16.455

13.265

-3.190

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

3.335

2.042

2.042

2.042

0

Overige doorbelastingen

4.872

11.437

14.413

11.223

-3.190

Programmalasten

-10.004

104.512

69.703

54.186

-15.518

Overige programmalasten

13.102

42.622

35.251

32.854

-2.397

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-17.281

69.129

37.357

24.080

-13.277

Kapitaallasten

-5.887

-7.239

-3.102

-2.902

200

Subsidies en inkomensoverdrachten

63

0

198

154

-44

Apparaatslasten

5.258

5.330

6.553

5.631

-922

Inhuur

848

13

1.588

1.235

-353

Overige apparaatslasten

214

1.124

179

130

-49

Personeel

4.195

4.192

4.785

4.266

-520

Reserves

48.344

36.106

26.685

20.775

-5.910

Onttrekking aan reserves

38.744

36.106

26.737

20.827

-5.910

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

17.757

27.882

11.971

10.418

-1.553

Bestemmingsreserve ISV-3

13.879

6.420

4.140

3.268

-872

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

0

304

1.076

912

-164

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

1.000

1.500

0

0

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

4.057

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

1.696

0

2.050

1.555

-495

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

355

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

0

0

7.500

4.674

-2.826

Vrijval reserves

9.600

0

4.500

4.500

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

9.600

0

4.500

4.500

0

Toevoeging aan reserves

0

0

4.551

4.551

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

0

300

300

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

1.751

1.751

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

2.500

2.500

0