Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Erfpacht

Totaal baten

48.698

39.917

60.953

60.859

-94

Opbrengsten derden

44.525

36.380

57.201

57.271

71

Overige baten

4.173

3.536

3.752

3.588

-164

Totaal lasten

21.385

18.268

38.233

39.280

1.047

Interne Lasten

990

775

823

879

56

Overige doorbelastingen

990

775

823

879

56

Programmalasten

20.395

17.493

37.239

38.181

942

Kapitaallasten

18.775

14.134

33.839

35.436

1.597

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

26

8

8

27

19

Overige programmalasten

1.594

3.352

3.392

2.717

-674

Apparaatslasten

0

0

171

220

49

Personeel

0

0

171

151

-20

Inhuur

0

0

0

68

68

Overige apparaatslasten

0

0

0

2

2