Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Commercieel vastgoed

Totaal baten

47.938

43.816

46.331

44.681

-1.650

Opbrengsten derden

47.933

43.816

46.331

44.680

-1.650

Overige baten

1

0

0

0

0

Financieringsbaten

4

0

0

0

0

Totaal lasten

45.363

33.397

44.136

41.844

-2.292

Interne Lasten

4.652

4.771

1.641

2.662

1.021

Overige doorbelastingen

3.956

5.336

2.202

3.044

842

Beleidspecifiek vastgoed

-692

-576

-572

-393

179

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.388

11

11

11

0

Programmalasten

40.711

28.625

42.495

39.182

-3.313

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

14.072

12.117

19.271

16.677

-2.594

Overige programmalasten

616

2.940

7.255

9.260

2.005

Kapitaallasten

26.023

13.568

15.970

13.215

-2.755

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

31

31

Reserves

2.231

508

1.276

1.020

-255

Onttrekking aan reserves

2.831

508

1.581

1.326

-255

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

0

-24

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

2.241

532

416

326

-91

Bestemmingsreserve Infrastructuur

590

0

1.057

992

-65

Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

0

8

8

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

0

0

100

0

-100

Toevoeging aan reserves

600

0

306

306

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

600

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

0

0

306

306

0

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Commercieel vastgoed niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.