Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijk vastgoed

Totaal baten

40.764

40.980

41.477

44.801

3.324

Opbrengsten derden

40.757

40.980

41.477

43.718

2.240

Bijdragen rijk en mede-overheden

52

0

0

8

8

Overige baten

-46

0

0

1.075

1.075

Totaal lasten

58.677

49.804

62.107

59.586

-2.521

Interne Lasten

-82.603

-92.399

-91.797

-90.375

1.422

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.843

2.783

2.783

2.783

0

Overige doorbelastingen

7.865

5.272

826

1.227

401

Beleidspecifiek vastgoed

-92.310

-100.453

-95.406

-94.384

1.022

Programmalasten

133.931

135.889

146.973

142.558

-4.415

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

47.687

52.967

60.726

48.003

-12.722

Kapitaallasten

78.886

73.077

72.303

74.714

2.411

Overige programmalasten

7.358

9.845

13.944

19.841

5.897

Apparaatslasten

7.350

6.314

6.932

7.403

471

Inhuur

190

23

153

220

67

Overige apparaatslasten

238

392

223

236

13

Personeel

6.922

5.898

6.555

6.947

392

Reserves

4.417

6.330

1.452

945

-506

Onttrekking aan reserves

4.045

6.330

3.052

2.545

-506

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

1.683

2.040

0

0

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

157

1.000

786

567

-219

Bestemmingsreserve ISV-3

-59

2.427

0

0

0

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

750

0

1.150

1.150

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

726

726

726

726

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

96

137

137

0

-137

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

71

0

150

0

-150

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

11

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

571

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

41

0

102

102

0

Vrijval reserves

372

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

100

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

272

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

1.600

1.600

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

1.600

1.600

0

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Maatschappelijk vastgoed niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.