Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Projectmanagement en engineering

Totaal baten

9.919

15.432

11.308

10.657

-651

Opbrengsten derden

11.941

15.432

11.308

9.658

-1.650

Overige baten

-2.061

0

0

788

788

Bijdragen rijk en mede-overheden

40

0

0

211

211

Totaal lasten

11.184

16.454

11.694

10.168

-1.526

Interne Lasten

-47.624

-37.087

-45.332

-50.140

-4.808

Overige doorbelastingen

-71.724

-61.658

-69.904

-74.711

-4.808

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

24.101

24.571

24.571

24.571

0

Programmalasten

1.820

1.134

1.097

3.090

1.993

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.453

1.088

1.052

1.080

28

Kapitaallasten

45

44

44

44

0

Overige programmalasten

301

1

1

1.966

1.965

Subsidies en inkomensoverdrachten

20

0

0

0

0

Apparaatslasten

56.988

52.407

55.929

57.218

1.289

Overige apparaatslasten

2.083

4.194

2.062

2.241

179

Personeel

47.080

47.875

45.741

46.233

492

Inhuur

7.825

338

8.126

8.744

618