Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Belastingen

Totaal baten

283.153

264.258

276.005

276.675

671

Belastingen

237.465

224.846

242.034

244.793

2.759

Opbrengsten derden

33.120

29.458

32.886

30.675

-2.211

Overige baten

12.483

9.954

1.085

1.164

79

Bijdragen rijk en mede-overheden

85

0

0

44

44

Totaal lasten

35.345

22.836

36.451

37.002

551

Interne Lasten

2.991

3.837

3.689

3.746

57

Overige doorbelastingen

-4.514

-4.397

-4.545

-4.488

57

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.505

8.234

8.234

8.234

0

Programmalasten

17.283

4.307

17.067

17.333

266

Kapitaallasten

1.385

2.615

1.705

1.785

81

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

530

322

555

620

65

Overige programmalasten

15.369

1.371

14.807

14.928

121

Apparaatslasten

15.071

14.692

15.694

15.922

228

Personeel

13.193

13.318

13.533

13.799

266

Inhuur

1.039

720

1.570

1.368

-202

Overige apparaatslasten

840

654

592

755

164