Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Beheer algemene middelen

Totaal baten

1.506.356

1.519.046

1.562.274

1.568.408

6.134

Overige baten

16.795

16.819

19.955

20.668

713

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.489.375

1.502.227

1.542.319

1.547.627

5.308

Opbrengsten derden

185

0

0

107

107

Financieringsbaten

0

0

0

5

5

Totaal lasten

5.183

11.614

28.187

28.514

328

Programmalasten

4.093

11.614

5.187

4.103

-1.083

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.915

3.903

4.177

4.175

-2

Overige programmalasten

-1

7.050

900

0

-900

Kapitaallasten

130

102

102

102

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

49

559

8

-173

-180

Apparaatslasten

1.091

0

23.000

24.411

1.411

Personeel

1.091

0

23.000

24.411

1.411

Vennootschapsbelasting

0

0

625

490

-135

Reserves

-96.555

14.590

16.486

16.486

0

Onttrekking aan reserves

27.838

59.632

66.091

66.091

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

200

200

0

Algemene Reserve

27.838

58.340

65.891

65.891

0

Vrijval reserves

38.301

14.125

20.339

20.339

0

Financieringsreserve

16.292

14.125

15.417

15.417

0

Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

65

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bommenregeling

3.922

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

1.158

0

419

419

0

Bestemmingsreserve NUP

4.345

0

0

0

0

Intensivering Buitenruimte (449)

317

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

11.047

0

44

44

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

286

0

4.175

4.175

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

869

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

0

285

285

0

Toevoeging aan reserves

162.693

-59.167

69.945

69.945

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

12.612

-8.468

10.182

10.182

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

72.540

-24.684

38.241

38.241

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

22.771

-18.956

14.419

14.419

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

70

-70

70

70

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

3.839

-239

239

239

0

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

43.300

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

6.750

-6.750

6.750

6.750

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

811

0

44

44

0