Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Financiering

Totaal baten

-19.688

-20.355

-23.532

-23.241

291

Overige baten

-19.698

-20.355

-23.532

-23.513

19

Financieringsbaten

10

0

0

272

272

Opbrengsten derden

0

0

0

0

0

Totaal lasten

-75.383

-53.720

-82.480

-82.639

-159

Interne Lasten

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

0

0

0

0

0

Programmalasten

-75.383

-53.720

-82.480

-82.640

-160

Overige programmalasten

753

4.114

961

600

-361

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

163

1.632

212

84

-128

Financieringslasten

60.191

74.062

57.182

56.196

-985

Kapitaallasten

-136.490

-133.528

-140.835

-139.519

1.315

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

Apparaatslasten

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

Reserves

-46.190

-33.365

-58.948

-58.948

0

Toevoeging aan reserves

46.190

-33.365

58.948

58.948

0

Financieringsreserve

14.178

-15.365

26.690

26.690

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

32.012

-18.000

32.258

32.258

0