Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Lening- en garantieverstrekking

Totaal baten

32.651

27.156

29.059

30.322

1.263

Opbrengsten derden

1.813

1.701

1.751

1.761

10

Financieringsbaten

30.837

25.455

27.308

28.561

1.253

Totaal lasten

30.333

27.156

24.908

25.913

1.005

Programmalasten

30.333

27.156

24.908

25.913

1.005

Kapitaallasten

29.976

21.605

24.708

25.908

1.200

Overige programmalasten

0

5.352

0

5

5

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

6

200

200

0

-200

Financieringslasten

351

0

0

0

0

Reserves

-2.000

0

-4.151

-4.151

0

Toevoeging aan reserves

2.000

0

4.151

4.151

0

Kredietrisicoreserve

2.000

0

4.151

4.151

0