Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Verzekeringen

Totaal baten

4.102

5.131

3.489

4.380

891

Opbrengsten derden

3.320

5.131

3.389

3.486

96

Overige baten

782

0

0

789

789

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

100

106

6

Totaal lasten

5.648

7.701

6.058

2.661

-3.397

Interne Lasten

-4.446

-4.122

-4.122

-3.363

760

Overige doorbelastingen

-4.788

-4.488

-4.488

-3.729

760

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

342

366

366

366

0

Programmalasten

9.420

11.127

9.270

5.237

-4.032

Overige programmalasten

10.008

11.079

9.221

5.373

-3.848

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-588

48

48

-136

-184

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

Apparaatslasten

674

697

911

786

-124

Personeel

656

647

895

752

-143

Overige apparaatslasten

14

46

16

9

-7

Inhuur

5

3

0

25

25