Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Van Werk naar Werk

Totaal baten

995

326

1.878

1.965

87

Opbrengsten derden

874

315

365

425

60

Bijdragen rijk en mede-overheden

121

11

1.513

1.540

27

Totaal lasten

34.284

21.711

22.750

22.352

-398

Interne Lasten

259

0

0

108

108

Overige doorbelastingen

259

0

0

108

108

Programmalasten

1.845

670

1.199

179

-1.020

Overige programmalasten

12

49

49

135

86

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.833

621

1.150

44

-1.106

Apparaatslasten

32.181

21.041

21.551

22.065

514

Overige apparaatslasten

932

201

11

272

261

Personeel

31.251

20.840

21.183

21.263

80

Inhuur

-3

0

357

530

173

Reserves

30.080

19.918

17.347

17.322

-25

Onttrekking aan reserves

32.228

20.831

20.347

20.322

-25

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

32.228

20.831

19.597

19.572

-25

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

0

0

750

750

0

Toevoeging aan reserves

2.147

-913

3.000

3.000

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

2.147

-913

3.000

3.000

0