Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Totaal baten

2.687

2.352

3.705

4.592

887

Opbrengsten derden

2.153

2.352

1.605

2.033

428

Overige baten

8

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

506

0

100

558

458

Dividenden

0

0

2.000

2.000

0

Financieringsbaten

20

0

0

1

1

Totaal lasten

9.962

-909

10.096

5.404

-4.692

Interne Lasten

-192.712

-205.918

-212.936

-213.459

-522

Overige doorbelastingen

-5.283

-4.410

-11.428

-11.951

-522

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-187.429

-201.508

-201.508

-201.508

0

Programmalasten

53.939

57.336

61.809

60.323

-1.486

Kapitaallasten

14.923

15.525

12.650

12.847

197

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

37.163

38.655

46.362

42.547

-3.815

Overige programmalasten

1.853

3.155

2.797

4.928

2.131

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

1

1

Apparaatslasten

148.735

147.673

161.223

158.539

-2.684

Overige apparaatslasten

3.585

2.763

3.514

3.676

161

Inhuur

12.584

7.902

19.494

19.014

-479

Personeel

132.566

137.008

138.215

135.850

-2.365

Reserves

687

0

0

-607

-607

Onttrekking aan reserves

217

0

1.000

393

-607

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

32

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

186

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

0

1.000

393

-607

Vrijval reserves

1.047

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Personeel gebieden

816

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

81

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsarchief

150

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

577

0

1.000

1.000

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

577

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

0

1.000

1.000

0

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Rotterdamse Serviceorganisatie niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.