Financieel resultaat

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Oorspr.
begroting
2016

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Concernhuisvesting

Totaal baten

3.638

1.103

2.364

3.036

673

Opbrengsten derden

3.590

1.103

2.323

2.995

673

Overige baten

49

0

41

41

0

Totaal lasten

6.273

7.747

10.299

8.563

-1.737

Interne Lasten

-89.820

-82.041

-83.365

-83.599

-234

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-100.412

-90.840

-90.840

-90.840

0

Overige doorbelastingen

10.593

8.799

7.475

7.246

-229

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

-5

-5

Programmalasten

96.092

89.788

93.665

92.162

-1.503

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

65.876

58.462

64.255

63.382

-874

Kapitaallasten

23.066

23.910

23.397

23.744

346

Overige programmalasten

7.150

7.415

6.012

5.037

-975

Reserves

378

390

390

362

-28

Onttrekking aan reserves

378

390

390

362

-28

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

378

390

390

362

-28

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Concernhuisvesting niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.