Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten 

 • Meerjarig Verbeterplan voor de financieel kritieke processen (MVP)
 • Jaarrekeningproces
 • Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
 • Midterm review van het Collegeprogramma
 • Het Verhaal van de Stad
Toelichting prioriteiten
Meerjaren Verbeterplan voor financieel kritieke processen (MVP)

In 2016 is gewerkt aan het verder op orde brengen van de processen die als 'financieel kritiek' zijn aangemerkt. Dit is gedaan aan de hand van verbeterplannen die op de afzonderlijke processen zijn toegesneden, maar waarin ook rekening werd gehouden met een aantal algemene eisen die aan de beheersing van processen zijn gesteld. De inzet was erop gericht om op 1 januari 2017 voldoende maatregelen te hebben genomen, die borgen dat deze processen rechtmatig verlopen en dat de hiermee samenhangende cijfers in de jaarrekening een getrouw beeld geven. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen getroffen om te borgen dat deze processen doelmatig en doeltreffend verlopen. Bij eerste bestuursrapportage 2017 zal worden gerapporteerd of we ons doel hebben bereikt. Daarbij zal ook worden bepaald hoe we aan deze projectmatige aanpak een vervolg willen geven, waarbij de inzet is om te borgen dat ook na 1 januari continu wordt gewerkt aan het verbeteren van processen en het beheersen van de belangrijkste risico's.

Jaarrekeningproces

Evenals de twee voorgaande jaren is er stevig gestuurd op een tijdige oplevering van een kwalitatief goede jaarrekening. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de accountant opnieuw een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid heeft afgegeven en dat de jaarstukken, gelet op de wettelijke termijn, tijdig naar de gemeenteraad zijn gezonden. Er zijn diverse maatregelen getroffen die ertoe moeten leiden dat de jaarstukken voortaan uiterlijk op 1 mei zijn gecontroleerd door de accountant en door het college zijn vastgesteld. De kern van de maatregelen bestaat uit het naar voren halen van controlewerkzaamheden. Daarnaast zullen in 2017 maatregelen worden getroffen m.b.t. diverse geautomatiseerde systemen, waarop bij de controlewerkzaamheden kan worden gesteund.

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Conform de verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid 213a Gemeentewet wordt er jaarlijks door Concern Auditing (CA), in opdracht van het College en/of de Concerndirectie onderzoek op dit terrein uitgevoerd.
In 2016 zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd.

 • Garanties: Doel van het onderzoek naar de door de gemeente verstrekte garanties was inzicht krijgen in de wijze waarop het instrument garanties wordt ingezet en de wijze waarop de governance, risk en control rondom garanties is ingericht.
 • Programma’s en Projecten: Rotterdam werkt veel in de vorm van programma's en projecten. Het onderzoek is gericht op de eventuele meerwaarde daarvan.
 • Informatiebeveiliging: In 2016 zijn er diverse ICT-beveiligingsassessments uitgevoerd op het gebied van Digid.
 • Quick scan doelmatigheid: Er is onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid van meerdere primaire processen.
 • Meerjarig verbeterplan financieel beheer (MVP): Er is in 2016 een tussentijdse toets uitgevoerd naar de mate waarin de te treffen verbetermaatregelen daadwerkelijk zijn opgepakt en al dan niet in de praktijk zijn geïmplementeerd.
 • Collegetargets: In het voorjaar 2016 is de voortgang op de realisatie van collegetargets onderzocht. Daarbij is tevens gekeken in hoeverre wordt voldaan aan de criteria die de Rekenkamer Rotterdam hiervoor stelt en wat er eventueel nog moet gebeuren om hieraan alsnog te voldoen.
Indicatoren
Tussenstand Collegeprogramma (Midterm review)

Met “2 jaar #Kendoe” achter de rug in 2016 hebben we de tussenstand opgemaakt. Waar staan we met Rotterdam en waar staan we met onze ambitie, prioriteiten en doelstellingen? Besturen van een stad was voor ons de afgelopen twee jaar, en is dat ook de komende twee jaar, een gedeelde verantwoordelijkheid. Het wijkprofiel, dat februari 2016 is uitgekomen, laat veel positieve ontwikkelingen in de Rotterdamse wijken zien. Rotterdammers zijn meer tevreden met hun buurt en hun vertrouwen in de toekomst en de toekomst van Rotterdam is de afgelopen jaren flink toegenomen. Rotterdammers hebben meer te zeggen gekregen en pakken meer de handschoen op in het bijvoorbeeld veilig, schoon en gezellig maken en houden van hun buurten. In Rotterdam gebeurt het, we krijgen onze “oude’ glans van stad waar we dingen op tal van terreinen uitproberen weer terug. De veiligheid is toegenomen, en de lucht is een stuk schoner geworden. We hebben stappen gezet om de verbinding tussen haven en stad te versterken en de komende jaren pakken we daar op door. De economie groeit en de afgelopen twee jaar zijn er ruim 6000 Rotterdammers uit de bijstand weer aan het werk gekomen. Ook onze aanpak tegen eenzaamheid onder ouderen in Rotterdam levert resultaat op.

Verhaal van de Stad

We bevinden ons in een tijd van grote veranderingen. Na járen van crisis en krimp kijken veel partijen in de stad weer vooruit. Ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van onder andere demografie, technologie, economie en de manier waarop mensen met elkaar sámenleven zullen de komende járen zeker op steden een grote impact hebben. Daar is een verhaal voor nodig dat verder vooruitkijkt, zo’n 15 à 20 jaar. Een verhaal dat ons helpt bij het zoeken naar de antwoorden op de vragen die zich voordoen, bij de profilering van Rotterdam, bij de lobby en bij keuzes waar wij en andere partijen voor staan. Een verhaal waar Rotterdammers zich in herkennen. Dit pakken we op een vernieuwende manier aan. In aansturing gezamenlijk met het Stadsbestuur is een begeleidingscommissie opgericht met wethouders en raadsleden. En in proces en inhoud, omdat we eerst een open en breed gesprek aangaan met de staden op basis daarvan start de inhoud. In januari 2017 starten de gesprekken met de stad, die voortduren tot einde eerste kwartaal 2017. Op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd, maken we aan het einde van het eerste kwartaal het Verhaal van de Stad op.