Prioriteiten en indicatoren

De gemeente beheert de basisregistratie personen (BRP) en voert alle processen uit rond burgerzaken. De gemeente voert de organisatie uit van de verkiezingen en referenda. Tevens geeft de gemeente vorm aan democratische vernieuwing door het inzetten van zowel reeds ingeburgerde instrumenten als nieuw ontwikkelde. Tot slot beheert de gemeente in het stadsarchief een deel van het cultureel erfgoed en de eigen archieven, en stimuleert het gebruik daarvan.

Prioriteiten
  • Burgerzaken en Basisregistratie Personen (BRP)
  • Organisatie verkiezingen en referenda
  • Democratische vernieuwing.
  • Stadsarchief
    • Overbrenging interne archieven en inrichten interne dienstverlening;
    • Opstellen verslag gemeentearchivaris 2015.
Toelichting Prioriteiten
Burgerzaken en Basisregistratie Personen (BRP)

De kwaliteit van de gegevens in de BRP heeft continu prioriteit. De BRP moet een weergave van de werkelijkheid zijn. Om dit te bereiken werden ook in 2016 steekproeven gedaan in heel Rotterdam, samen met het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Bestanden van verschillende overheidsinstanties worden vergeleken met de BRP en afwijkingen worden onderzocht middels huisbezoek. Dit kan adresfraude aan het licht brengen, maar het kan ook een ingang voor hulpverlening zijn. In de Afrikaanderwijk is in 2016 een proef gedaan met adresfraude onderzoek in de hele wijk, in samenwerking met landelijke partners als UWV, SVB en Belastingdienst. Dit heeft onder meer circa €300.000 aan teruggevorderde bedragen bij de verschillende organisaties opgeleverd.
Een middel voor de naleving en handhaving is de bestuurlijke boete. Van dit instrument, ingevoerd in 2015, is eind 2016 de evaluatie gestart. Op basis hiervan bekijkt het college in 2017 of en hoe het de bestuurlijke boete verder inzet.

Organisatie verkiezingen en referenda

In 2016 zijn twee referenda georganiseerd: het landelijke Oekraïne-referendum op 6 april en het lokale raadplegend referendum over de woonvisie op 30 november 2016. Beide verkiezingsdagen verliepen goed georganiseerd en in rustige sfeer. Tijdens het referendum van 30 november heeft een test en een enquête plaatsgevonden rond digitaal stemmen. Eind 2016 zijn de voorbereidingen gestart voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.

Democratische vernieuwing

In 2016 heeft inspraak en participatie opnieuw hoog in het vaandel gestaan. Naast continue betrokkenheid van bewoners in de wijk en de gebieden, noemen we specifiek de aanpak van Mooi Mooier Middelland als goed voorbeeld van participatie, en de start om samen met bewoners en ondernemers te komen tot een plan voor Oud Crooswijk. Daarnaast is de Burgerjury in 2016 2 maal bijeengekomen: op 12 april 2016 rond de thema’s Wonen en Verkeer, en op 10 oktober 2016 is er door de leden gesproken over de onderwerpen Zorg Dichtbij en Citymarketing.
Voor Right to Challenge is 2016 een experimenteerjaar geweest. Bij RtC krijgt een buurt of wijk het recht de gemeente uit te dagen met het overnemen van lokale voorzieningen en taken wanneer zij denkt het zelf anders en beter te kunnen organiseren. In 2017 zal een evaluatie van dit instrument plaatsvinden.

CityLab010 had een succesvol jaar in 2016. Er zijn 150 plannen ingediend en ruim 40 daarvan hebben de mogelijkheid gekregen om het plan tot uitvoering te brengen. Citylab is de uitwerking van de collegeafspraak om binnen alle beleidsvelden budget te reserveren om initiatieven uit de stad (eenmalig) te ondersteunen die daarna zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan. CityLab010 heeft als doel Rotterdam tot laboratorium te maken voor maatschappelijke innovatie. In 2016 heeft ook de evaluatie plaatsgevonden van het innovatieve gehalte en de maatschappelijke relevantie van plannen die in 2015 een subsidie hebben ontvangen. Uit de evaluatie blijkt dat alle goedgekeurde initiatieven in 2015 in bepaalde mate innovatief waren en maatschappelijk relevant.

Stadsarchief

Het Stadsarchief heeft in 2016 vele kilometers archief laten ontsluiten die versneld zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats op de Hofdijk als gevolg van de bundeling van de concernhuisvesting in vier kantoorpanden en de opheffing van de deelgemeenten. Als gevolg hiervan is het aantal informatievragen vanuit het concern fors gestegen en neemt het Stadsarchief meer WOB-verzoeken in behandeling.
Samen met erfgoedpartners zoals BOOR (archeologen) heeft het Stadsarchief een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een geschiedenisleerlijn voor het basisonderwijs. Voorts was het Stadsarchief nauw betrokken bij de realisatie van de markering van het geboortehuis van Erasmus (Erasmusmonument), leverde het Stadsarchief materiaal voor tal van publicaties, documentaires en tentoonstellingen en organiseerde het samen met erfgoedpartners evenementen zoals de dag van de Rotterdamse geschiedenis. In 2016 is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van het beleidskader voor het plaatsen van gedenktekens in de stad, dat in 2017 ter besluitvorming aan het college zal worden aangeboden. In 2016 is het verslag van de gemeentearchivaris over het toezicht op het informatiebeheer van de gemeente Rotterdam in 2015 wederom, conform regelgeving, opgesteld en tijdig aan de provincie aangeboden. Het Stadsarchief heeft de digitale archiefbescheiden van het bestuursorgaan ‘De Stadsregio Rotterdam’ als eerste organisatie in Nederland volledig opgenomen in het e-Depot.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Realisatie 2015

Realisatie
2016

2017

Overig

Zelfaudit reisdocumenten (PNIK)

doel

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

realisatie

-

97%

-

Overig

Zelfaudit rijbewijzen

doel

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

realisatie

-

99%

-

Overig

Zelfaudit basisregistratie personen

doel

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

realisatie

-

100%

-

Toelichting

Op basis van de wet zijn gemeenten jaarlijks verplicht om zelf onderzoeken te verrichten naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basisregistratie Personen (BRP) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en naar de verwerking van gegevens in deze persoonsregistraties. Ook is onderzoek gedaan naar de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces van Nederlandse reisdocumenten. De uitkomsten van Rotterdam waren goed. Uit de zelfevaluaties zijn actiepunten gekomen. Zo moeten bij adresonderzoeken de termijnen uit het landelijke protocol aangehouden worden en dienen medewerkers voldoende kennis en bewustzijn te hebben op het gebied van informatiebeveiliging. Directeur Publiekszaken is verantwoordelijk om te onderzoeken of deze actiepunten geïmplementeerd kunnen worden ten einde verbeteringen in de processen te realiseren.