Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De gemeente en haar partners zetten in op onder meer de volgende thema’s:

 1. De basisveiligheid moet op orde zijn, daarvoor zijn afspraken gemaakt met politie, het Openbaar Ministerie en de RET.
 2. Bewoners en ondernemers willen zich veiliger voelen in hun buurt.
 3. Harder optreden tegen woonoverlast.
 4. Het actieplan Woonoverlast 2015-2018 is op 4 juni 2015 vastgesteld. Door de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan gaat de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties, het openbaar ministerie, de politie, zorginstellingen en met de Rotterdammers woonoverlast sneller en effectiever aanpakken.
 5. Vermindering van Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.
  Het aantal jeugdhandhavers verdubbelt in 2016 naar 24 fte. De problematische jeugdgroepen in de stad worden continu aangepakt. In 2016 rapporteert het college over het aantal jongeren dat is ingestroomd in het veiligheidshuis en bij de PGA-expert en hoeveel jongeren er in een traject zijn geplaatst. Elke jeugdhotspot heeft een eigen aanpak van minimaal zes maanden en maximaal drie jaar. In 2016 rapporteert het college over de behaalde resultaten in de jeugdhotspots;
 6. Aanpak van asociaal en agressief verkeersgedrag.
 7. Vermindering van het aantal overvallen, woninginbraken en straatroven (High Impact crimes).
  Het gemeentebrede programma High Impact Crimes is uiterlijk begin 2016 gereed. Daarin staat wat politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en de gemeente doen om het aantal overvallen, woninginbraken en straatroven verder omlaag te brengen;
 8. Aanpak van criminaliteit die de samenleving ondermijnt zoals drugscriminaliteit, mensenhandel en witwassen.
 9. Intensivering van de aanpak radicalisering, waarbij het voorkomen van maatschappelijke spanningen een wezenlijk onderdeel vormt.
  Het Rotterdamse programma Radicalisering kent de volgende doelstellingen:
 1. Tegengaan van polarisatie en voorkomen van maatschappelijke spanningen;
 2. Preventie door het vergroten van weerbaarheid van kwetsbare groepen tegen de ideologie van gewelddadig jihadisme;
 3. Vergroten van bewustwording bij professionals, sleutelpersonen en relevante organisaties. Dit onder meer door het aanbieden van trainings- en voorlichtingsbijeenkomsten;
 4. Intensiveren en verbeteren van de persoonsgerichte aanpak.
Toelichting Prioriteiten
Veiligheid openbaar vervoer

In de collegeperiode 2014-2018 wordt het aantal OV-surveillanten in de metro uitgebreid. Op elk metrostelsel op Rotterdams grondgebied komt een OV-surveillant in de avonduren. Eind 2014 zijn er op het traject Marconiplein–Voorschoterlaan al extra OV-surveillanten ingezet. In 2016 komt daar nog een traject bij en in 2017 is de volledige uitrol hiervan gerealiseerd.

Veiligheid in de buurt

Bewoners dragen hier zelf aan bij door onder meer deelname aan Buurt Bestuurt, de Stuurgroep in de Wijk en buurtpreventie. De collegetarget wijkveiligheid meet of de veiligheid in Rotterdam, en meer in het bijzonder in de meest kwetsbare wijken, verbetert. Het college besteedt nadrukkelijk aandacht aan het veiligheidsgevoel.

Woonoverlast

Het actieplan Woonoverlast 2015-2019 is op 4 juni 2015 vastgesteld. Door de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan pakt de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties, het openbaar ministerie, de politie, zorginstellingen en met de Rotterdammers woonoverlast sneller en effectiever aan.

Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

Het aantal jeugdhandhavers verdubbelde in 2016 naar 24 fte. De problematische jeugdgroepen in de stad worden continu aangepakt. In 2016 rapporteerde het college over het aantal jongeren dat is ingestroomd in het veiligheidshuis en bij de PGA-expert en hoeveel jongeren er in een traject zijn geplaatst.
Op basis van objectieve en subjectieve informatie worden zogenaamde “jeugdoverlast hotspots” vastgesteld. De objectieve cijfers zijn afkomstig van de politie en hebben betrekking op: het aantal jeugdgerelateerde incidenten, het aantal jeugdige verdachten en de delicten gepleegd door jeugdigen.

De subjectieve cijfers die zijn gebruikt komen uit het Wijkprofiel. Deze cijfers gaan over ‘ervaren overlast door jongeren’ en ‘onveiligheidsgevoelens veroorzaakt door jongeren’.

In de huidige dertien jeugdoverlast hotspotwijken worden onder meer het Stedelijk Team Jongerenwerk (STJ) en jeugdhandhavers ingezet.
Elke jeugdhotspot heeft een eigen aanpak van minimaal zes maanden en maximaal drie jaar.

Verkeersgedrag

Het nieuwe meerjarenplan 2015-2018 “Rotterdam verkeersveilig” geeft extra aandacht aan de gedragsbeïnvloeding op de verkeersdeelnemers. In het actieplan staan tien concrete acties genoemd. Het actieplan asociaal en agressief rijgedrag is in het najaar 2015 verschenen.

High Impact Crimes

In het gemeentebrede programma High Impact Crimes staat wat Politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en de gemeente doen om het aantal overvallen, woninginbraken en straatroven verder omlaag te brengen;

Ondermijning

Er is gebleken dat het loont om in de aanpak van ondermijnende criminaliteit een spade dieper te gaan. De gemeente en haar lokale, regionale en landelijke partners hebben steeds beter zicht op voorheen verborgen sociale en (inter)nationale netwerken, faciliteerders, sleutelfiguren en locaties. De gemeente ontwikkelt samen met de partners de aanpak verder. Gezamenlijk spelen zij flexibel in op nieuwe ontwikkelingen om zowel ondermijnende criminaliteit te bestrijden als te voorkomen;

Radicalisering

Het Rotterdamse programma Radicalisering kent de volgende doelstellingen:

 1. Tegengaan van polarisatie en voorkomen van maatschappelijke spanningen;
 2. Preventie door het vergroten van weerbaarheid van kwetsbare groepen tegen de ideologie van gewelddadig jihadisme;
 3. Vergroten van bewustwording bij professionals, sleutelpersonen en relevante organisaties. Dit onder meer door het aanbieden van training- en voorlichtingsbijeenkomsten;
Persoonsgerichte aanpak

Het casusoverleg in het veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond en het gemeentelijk interventieaanbod wordt verder versterkt

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

College-target

Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100

Mijlpaal

100

>100

n.v.t.

>100

Wijkprofiel/
Veiligheidsindex

Realisatie (incl. peildatum)

100

102

n.v.t.

n.v.t.

College-target

De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien

Mijlpaal

35 wijken: 88

>88

n.v.t.

>88

Wijkprofiel/
Veiligheidsindex

Realisatie (incl. peildatum)

89

n.v.t.

n.v.t.

College-target

De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheids-index binnen het wijkprofiel zien

Mijlpaal

Hillesluis: 73
Afrikaanderwijk:
80
Tarwewijk: 81
Bloemhof: 82
Tussendijken: 85

Hillesluis: 75
Afrikaanderwijk:
82
Tarwewijk: 83
Bloemhof: 84
Tussendijken: 87

n.v.t.

Hillesluis: 78
Afrikaanderwijk:
85
Tarwewijk: 86
Bloemhof: 87
Tussendijken: 90

Wijkprofiel/
Veiligheidsindex

Realisatie (incl. peildatum)

Hillesluis: 82
Afrikaanderwijk:
78
Tarwewijk: 84
Bloemhof: 76
Tussendijken: 76

n.v.t.

n.v.t.

BBV

Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bureau Halt

Realisatie (incl. peildatum)

195,8

241,6

208,5

BBV

Harde kern jongeren, aantal per 10.000 jongeren

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KLPD

Realisatie (incl. peildatum)

4,1

BBV

Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

CBS

Realisatie (incl. peildatum)

5,6

5,9

BBV

Geweldmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

CBS

Realisatie (incl. peildatum)

10,4

9,5

9,5

BBV

Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

CBS

Realisatie (incl. peildatum)

6,3

5,5

BBV

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

CBS

Realisatie (incl. peildatum)

8,5

7,5

BBV

Jongeren met jeugdreclassering, % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gemeentelijke monitor sociaal domein

Realisatie (incl. peildatum)

1,1

1,0

BBV

Jongeren met een delict voor de rechter, % 12 t/m 21 jarigen

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kinderen in Tel. Verwey Jonker Instituut

Realisatie (incl. peildatum)

4,05

3,03

Woonoverlast:
Aantal meldingen afgehandeld

Mijlpaal

50% binnen 3 maanden

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

Zie toelichting

Reactietermijn

Mijlpaal

3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

Zie toelichting

Casussen opgepakt door coördinatoren

Mijlpaal

1500 tot 2000

Realisatie (incl. peildatum)

Zie toelichting

Zaken buurt bemiddeling

Mijlpaal

1000

Realisatie (incl. peildatum)

Zie toelichting

Veiligheid Openbaar Vervoer:
Landelijke Klantenbarometer

Mijlpaal

Realisatie (incl. peildatum)

7,5

7,7

Veilig ondernemen
aantal gebieden die volgens de Monitor Veilig Ondernemen lager scoren dan 60% veiligheidsbeleving in en om winkels en bedrijven

Mijlpaal

0

Realisatie (incl. peildatum)

18

Toelichting indicatoren

*Voor de uitgebreide toelichting op bovenstaande tabel, zie 2.1.1 prioriteiten en indicatoren