Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

Het parkeerplan bevat de volgende elementen die in 2016 vorm moesten krijgen:

 • Verbetering van de verblijfskwaliteit in de binnenstad door opheffing van straatparkeerplaatsen
 • Een innovatieve marketingstrategie om het gebruik van de gemeentelijke parkeergarages te bevorderen
 • Verbetering van het parkeergeleidingssysteem PaGe
 • Optimalisering van data en informatie over de parkeersituatie in Rotterdam, zodat deze gemakkelijk is te delen met externe partijen
 • Bevordering van het optimaal gebruik van bestaande wijkstallingsgarages in stadswijken
 • Herbevestiging van het huidige besluitvormingskader voor invoering van betaald parkeren conform de raadsmotie ‘De buurt bestuurt en …parkeert daarna zijn auto’
 • Parkeertellingen om actief de effecten te monitoren van invoering van betaald parkeren
 • Evaluatie van de afkoopregeling voor parkeerplaatsen
 • Voorstellen voor vereenvoudiging van financiële stromen binnen de parkeersector en de positie van het parkeerfonds
 • Vaststelling meerjarenbegroting parkeersector

Verder hanteert de gemeente het ‘stop en shop’-beleid in kwetsbare winkelgebieden buiten het centrum. Daarnaast is realisering van mogelijkheden voor fietsparkeren een prioriteit in 2016.

Toelichting
Rotterdams Parkeerplan en Bestuursopdracht

Op 29 september 2016 is het Parkeerplan 2016-2018 ‘Parkeren in Beweging’ vastgesteld in de gemeenteraad. Het Parkeerplan is tot stand gekomen met de inbreng van gebiedscommissies, burgers, ondernemers en allerlei betrokken organisaties uit Rotterdam en omstreken.

Vanuit de Bestuursopdracht Parkeren is een aantal technische wijzigingen gedaan in de begroting en is het Parkeerfonds opgeheven. Doel van deze wijziging was om alle parkeergerelateerde kosten en opbrengsten op een transparante manier toe te rekenen aan het product Parkeren. Per saldo hebben deze wijzigingen voor de concernbegroting geen positief of negatief effect gehad. Tijdens een presentatie in de raadscommissie op 14 september 2016 zijn deze wijzigingen inzichtelijk gemaakt.

Straatparkeren

In november 2016 is betaald parkeren ingevoerd in de gehele Afrikaanderwijk (Gebied Feijenoord). Circa 1.900 parkeerplaatsen zijn hiermee onder het betaald parkeerregime gebracht.

In mei 2016 is het betaald parkeren aan het strand van Hoek van Holland voorlopig opgeschort. Voor de langere termijn is het voornemen om betaald parkeren aan het strand van Hoek van Holland opnieuw in te voeren als daartoe vanuit de verschillende ontwikkelingen aanleiding is. Dit zal in ieder geval gelden vanaf het moment dat de Hoekse Lijn tot op het strand is doorgetrokken.

In 2016 is het ‘Stop- en Shopregime’ (lager aanvangstarief voor kortparkeren) gefaseerd doorgevoerd in vijftig straten die eerder tijdelijk onder dit regime waren gebracht.

In 2016 is het aantal scanauto’s met vier uitgebreid naar een totaal van zes. De pakkans op niet-betalende parkeerders is daarmee verder vergroot.

Garageparkeren

In 2016 is de focus verlegd 'van bouwen naar beter benutten'.
Hiertoe is als onderdeel van de integrale marketingstrategie een aantal maatregelen voorbereid of uitgevoerd, mede in relatie tot voorgestelde maatregelen in het Parkeerplan 'Parkeren in Beweging':

 • Nieuwe website voor de promotie van openbare parkeergarages en P+R-voorzieningen;
 • Betere en aanvullende bewegwijzering naar de openbare parkeergarages, met name op en rondom het Weena;
 • Mogelijkheid om parkeerplaatsen vooraf te reserveren tegen een aantrekkelijk tarief voor specifieke doelgroepen. Zo is in samenwerking met Pathé een filmvoordeelkaart ontwikkeld;
 • Flexibele abonnementen waarbij de abonnementhouder betaalt voor feitelijk gebruik in plaats van vast maandelijks bedrag. Deze abonnementsvorm is in trek bij bedrijven met flexibele werktijden en bedrijven die het Nieuwe Werken omarmen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de verkeersonderneming, Rotterdam Partners en Accountmanagement van Stadsontwikkeling.

In samenwerking met de Alliantie West-Kruiskade is een pilot uitgevoerd waarbij drie stallingsgarages overdag beschikbaar zijn voor bezoekers van de ondernemers op de West-Kruiskade. De pilot is geslaagd en het product zal daar waar mogelijk verder worden uitgerold.

Fietsparkeren

In 2016 zijn er in totaal 25 fietstrommels bijgeplaatst.
Er heeft in het derde kwartaal een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Deze aanbesteding heeft geresulteerd in een gunning aan de bestaande leverancier van fietstrommels aan de gemeente.

In februari 2016 is een nieuwe openbare fietsenstalling aan de Blaak gerealiseerd. Deze stalling biedt plaats aan ruim 900 fietsen.

Indicatoren

Niet van toepassing.