Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
Luchtkwaliteit en schone brandstoffen

Concreet zet de gemeente Rotterdam in op de volgende speerpunten:

 1. Start milieuzone per januari 2016 voor personenverkeer, bestelverkeer en vrachtverkeer
 2. Voortzetting van de e-oplaadinfrastructuur
 3. Voorbeeldgedrag door voortzetting van de verschoning van het gemeentelijk wagenpark
 4. Samenwerking op landelijk niveau voor de verbetering van de businesscase elektrische oplaadinfrastructuur
 5. Voortzetting stimulering en facilitering van duurzaam mobiliteitsgedrag via de Marktplaats voor Mobiliteit
 6. In gesprek met de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag over de overstap naar zero-emissie van het busvervoer
 7. Continueren vrachtwagenverbod ’s-Gravendijkwal
 8. Vervolg verkeersbesluit Maasvlakte
 9. Uitvoeren van Greendeal zero-emissie in de stedelijke distributie
 10. Visieontwikkeling voor schoon rijden in het kader van de uitwerking van de Rotterdamse Mobiliteitsagenda

Toenemende groei van het fietsverkeerUitvoering van het Fietsplan 2015 - 2018 ‘Fietsen heeft voorrang’. In 2016 starten we met de 30 in het plan genoemde actiepunten die zich richten op het netwerk van fietspaden, het stallen en het stimuleren om te fietsen, in zowel de stad als de regio. Denk aan betere fietspaden, beter afgestelde verkeerslichten, de binnenstad als proeftuin voor fietsparkeren, publiciteitsacties.

Openbaar Vervoer

De gemeente Rotterdam zet in op:

 1. Participeren in de ombouw van de Hoekse Lijn tot metroverbinding, die uiterlijk in 2017 gereed is. Het doel is om uiterlijk in 2017 de metroverbinding gereed te hebben en komend jaar wordt daar uitvoering aan gegeven. Daarnaast lopen de planologische procedures door voor de verlenging van de Hoekse Lijn tot aan het strand en worden de plannen afgerond om de buitenruimte, faciliteiten en verkeerskundige ontsluiting goed aan te passen aan de nieuwe metroverbinding.
 2. Ook worden in 2016 voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de H6-weg aansluitend op de Hoekse Lijn, waarmee Hoek van Holland een tweede (calamiteiten) ontsluiting krijgt en het dorp wordt ontlast van verkeersdruk.
 3. Continueren gratis OV voor 65+. De leeftijdsgrens wordt de komende jaren verhoogd zodat deze gelijke tred houdt met de verhoging van de leeftijd waarop burgers recht hebben op AOW.

VerkeersveiligheidOp basis van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid heeft de gemeente Rotterdam de volgende speerpunten:

 1. Aanpak van ongevallenlocaties (blackspot-aanpak);
 2. Verkeerseducatie voor ouderen;
 3. Verkeerseducatie, gedragsacties en maatregelen voor fietsers;
 4. Verkeerseducatie en aanpak schoolomgevingen voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren
 5. Gedragsacties die zijn gericht tegen asociaal verkeersgedrag in samenwerking met de politie en het OM
 6. Aanpak van circa vijf probleempunten per gebied die zijn aangedragen door bewoners
Toelichting
Luchtkwaliteit en schone brandstoffen

Start milieuzone per januari 2016 voor personenverkeer, bestelverkeer en vrachtverkeer:

 • De Milieuzone Rotterdam is 1 januari 2016 van kracht geworden en vanaf 1 mei 2016 worden ook boetes verstuurd naar overtreders.
 • In 2016 zijn bijna 5.000 dag ontheffingen verleend en ruim 300 langdurige ontheffingen. Het nalevingspercentrage is zeer hoog en lag eind 2016 op 99,94%.
 • In november 2016 zijn de eerste tussenresultaten gepresenteerd van het gehele maatregelpakket ter verbetering van de luchtkwaliteit. De uitstoot van roetdeeltjes door het gemotoriseerde wegverkeer is met 20% gedaald en de uitstoot van NOx met 5-10%. Hiermee kan worden geconcludeerd dat we met het vigerende pakket aan maatregelen goed op weg zijn om de doelen van de Koersnota schone lucht tijdig te bereiken.

Voortzetting van de e-oplaadinfrastructuur:

 • Eind september 2016 is in Rotterdam het 2000e laadpunt geopend en is er een nieuw meerjarig contract getekend met Engie voor de plaatsing van nog eens zo'n 1800 laadpunten in Rotterdam. Binnen deze concessie wordt gewerkt aan het vraaggestuurd uitbreiden van het laadnetwerk binnen de gemeente.

Voorbeeldgedrag door voortzetting van de verschoning van het gemeentelijk wagenpark:

 • Voor de personenvoertuigen binnen het gemeentelijk wagenpark is de regel "elektrisch tenzij" ingevoerd. Hierdoor worden personenvoertuigen vervangen door elektrische, tenzij er door de directie van het aanvragende cluster wordt ingestemd met de redenen hiervan af te wijken.

Samenwerking op landelijk niveau voor de verbetering van de businesscase elektrische oplaadinfrastructuur:

 • De gemeente werkt intensief samen met kennisinstituten zoals het Kennisplatform Laadinfrastructuur bij de (door)ontwikkeling van het gemeenteloket. Ook wordt goed samengewerkt met het Rijk en is Rotterdam betrokken bij de stakeholdersbijeenkomst ten behoeve van het nieuw op te stellen landelijke laadbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.

Voortzetting stimulering en facilitering van duurzaam mobiliteitsgedrag via de Marktplaats voor Mobiliteit:

 • Via De Verkeersonderneming is in 2016 een succesvol aanbestedingstraject doorlopen, waarmee de kanteling is gemaakt van de Marktplaats voor Mobiliteit naar ‘Mobility as a Service’. Een consortium van mobiliteitsdienstverleners gaat aan de slag om in diverse woon- en werkgebieden in de regio een online platform te bieden waarmee mobiliteitsdienstverlening kan worden gepland, geboekt en betaald. Hiermee moeten in 2017 4750 spitsmijdingen worden gerealiseerd op knelpunttrajecten in de regio. De gemeente heeft in 2016 aan De Verkeersonderneming opdracht verstrekt voor het realiseren van nog eens 2000 spitsmijdingen, gericht op het ontlasten van de oeververbindingen tijdens de renovatieperiode van de Maastunnel. Daarnaast is in 2016 een selectie van tien slimme startups op mobiliteitsgebied middels een investeringsbijdrage in staat gesteld hun product door te ontwikkelen.

In gesprek met de RET en de Metropool regio Rotterdam Den Haag over de overstap naar zero-emissie van het busvervoer:

 • In 2016 heeft de gemeente met de RET en MRDH gesproken over de transitie naar zero-emissie busvervoer, met het oog op de nieuwe bus-concessie die in 2019 ingaat.  

Continueren vrachtwagenverbod ’s-Gravendijkwal:

 • Het vrachtautoverbod is gecontinueerd in 2016 om de uitstoot en concentraties CO2 blijvend te beperken. Voor toegang tot de ’s Gravendijkwal zijn in 2016 bijna 350 dagontheffingen en bijna 200 langdurige ontheffingen verleend.

Vervolg verkeersbesluit Maasvlakte:

 • Het Verkeersbesluit Maasvlakte is in 2014 van kracht geworden ter compensatie van de extra uitstoot in het gebied als gevolg van de gebruikname van Maasvlakte 2. Doel van de maatregel was een versnelde aanschaf en gebruik van vrachtauto’s met een Euro VI-motor. Dit is goed gelukt. Volgens het CBS was landelijk het aandeel Euro VI in het tweede kwartaal van 2016 bijna 30%, voor ritten naar de Maasvlakte was dat bijna 60%.
 • Voor de Maasvlakte zijn in 2016 ruim 6.100 dag ontheffingen verleend en ruim 500 langdurige ontheffingen.

Uitvoeren van Greendeal zero-emissie in de stedelijke distributie:

 • Het aantal geïnteresseerde partijen en Ecostars-leden blijft sterk groeien. De logistiek wordt efficiënter en schoner in de stad en regio. De inzet blijft om met alle stakeholders een interessant aanbod van elektrische vrachtvoertuigen te realiseren.

Visieontwikkeling voor schoon rijden in het kader van de uitwerking van de Rotterdamse Mobiliteitsagenda:

 • De landelijke brandstoffenvisie is vertaald in een Rotterdamse aanpak. Hiervoor is met stakeholders als TLN, ANWB, RCI  boardmembers en Deltalinqs een uitwerking opgesteld. Deze uitwerking is nog in conceptfase.
Toenemende groei van het fietsverkeer
 • In mei 2016 is door de raad het meerjarig Fietsplan 2016-2018 “Fietsen heeft Voorrang” vastgesteld. Met de maatregelen in het Fietsplan krijgen de 160.000 Rotterdammers die nu dagelijks de fiets pakken, betere fietspaden en meer mogelijkheden om de fiets te stallen. Ook krijgen de fietsers meer groen licht. Met infrastructurele en innovatieve maatregelen stimuleren we meer mensen de fiets pakken.  
 • In 2016 heeft de gemeente de volgende maatregelen getroffen gericht op onbelemmerd door kunnen fietsen:
  • Een tweerichtingenfietspad op (een deel van) Blaak is gerealiseerd;
  • (Verbrede) fietsstroken op Nieuwe Binnenweg, Jonker Fransstraat, Doenpad en Goudse rijweg zijn aangelegd;
  • Fietspaden en -stroken zijn aangelegd op Goudse Rijweg en Vlietlaan
  • Fietspad Brielselaan is verbreed en er is tweerichtingsverkeer van gemaakt;
  • Meer dan 40 obstakels zijn verwijderd;
  • Twee regensensoren zijn aangebracht (Boezemweg en Melanchtonweg);
  • De eerste warmtesensor is aangebracht bij Churchillplein;
  • Fietslichtinformatiepanelen zijn aangebracht op twee kruisingen (Bentincklaan en Hoofdweg);
  • Groenvoorspeller op Wilhelminaplein is geïnstalleerd;
  • Verkeerslichten op 40 kruispunten zijn fietsvriendelijker afgesteld;
  • De eerste verbeteringen op de drukke centrum-as zijn gerealiseerd.
  • Is voorlichting gegeven aan 16.000 bezitters van scooter en brommer over ‘brommer op rijbaan’.
 • De gemeente heeft de volgende maatregelen getroffen gericht op veilig en comfortabel stallen:
  • Er zijn 500 fietsnietjes geplaatst;
  • De fietsenstalling bij station Blaak is geopend;
  • Speciale vakken voor bakfietsen bij station Blaak zijn gerealiseerd;
  • Er is subsidie voor het oprichten van buurtfietsenstallingen beschikbaar gesteld;
  • Er zijn twaalf fietsvlonders geplaatst;
  • Leenbuggy’s zijn beschikbaar gesteld bij fietsenstallingen in de binnenstad;
 • De gemeente heeft de volgende maatregel getroffen gericht op het stimuleren van fietsgebruik:
  • Uitbreiding van beschikbare OV-fietsen van 300 naar 364, bij diverse metrostations;
  • Er zijn programma’s op 70 scholen uitgevoerd;
  • Er zijn fietsambassadrices op Zuid gestart;
  • Het Nieuwe Maasparcours is verbeterd.
Openbaar Vervoer

Participeren in de ombouw van de Hoekse Lijn tot metroverbinding:

 • In 2016 heeft de gemeente samen met de MRDH verder gewerkt aan de ombouw van de Hoekse Lijn. De daadwerkelijke ombouwfase start op 1 april 2017.

Aanleg H6-weg:

 • Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase. In 2016 heeft het ontwerp bestemmingsplan dat het project mogelijk moet maken ter inzage gelegen. Het voorlopig ontwerp is in 2016 opgesteld en in vooruitzending gebracht. In 2017 worden de verdere voorbereidingen getroffen om het project in 2018 te kunnen uitvoeren.

Continueren gratis OV voor AOW-ers:

 • In 2016 heeft de gemeente het gratis OV voor AOW'ers gecontinueerd.
Verkeersveiligheid

Aanpak van ongevallenlocaties (black spot-aanpak):

 • De gemeente heeft drie black spot locaties aangepakt en veertien locaties voorbereid in 2016, zodat deze kunnen worden uitgevoerd in 2017.

Verkeerseducatie voor ouderen:

 • De gemeente heeft verschillende schouwen uitgevoerd met ouderen en zorginstellingen, het ging vooral om onderhoud (scheve tegels enzovoort). Daarnaast zijn er 200 ouderen bereikt met de VVN-opfrisdagen.

Verkeerseducatie, gedragsacties en maatregelen voor fietsers:

 • Op 50 locaties (fietspaden) heeft de gemeente obstakels (fietspaaltjes) verwijderd. 900 basisschoolleerlingen hebben meegedaan aan het praktisch fietsverkeersexamen. Een aantal groepen van 15 basisscholen heeft fietslessen gehad. 750 leerlingen hebben het voortgezet fiets vaardig module van Total Traffic beleefd op het voortgezet onderwijs.

Verkeerseducatie en aanpak schoolomgevingen voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren:

 • 7.500 basisschoolleerlingen uit 50 basisscholen van groep 1 t/m groep 8 hebben verschillende modules van het verkeersmenu meegemaakt. Op het Voortgezet Onderwijs zijn er 3.000 leerlingen betrokken in praktijklessen en voorgelicht over het gevaar van alcohol, drugs en het gebruik van de smartphone in het verkeer.

Gedragsacties die zijn gericht tegen asociaal verkeersgedrag in samenwerking met de politie en het OM:

 • Er zijn twee Roadshows georganiseerd in de gebieden Alexander en Hoek van Holland waarmee 2000 burgers (waaronder 300 basisschoolleerlingen) zijn bereikt. Op 100 locaties zijn de attentie verhogende “snelheid displays” geplaatst. Dit meestal op aanvragen van Rotterdamse ingezetenen.

Aanpak van circa vijf probleempunten per gebied die zijn aangedragen door bewoners:

 • In 2016 heeft de gemeente de voorbereidingen voor een actieprogramma van de subjectieve probleempunten opgepakt zodat we in 2017 met een snelle werkwijze de probleempunten kunnen oppakken en uitvoeren.
Indicatoren

Niet van toepassing.